Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides el 27 de setembre de 2015, constitueix una oportunitat única per a establir les bases d’una transformació global que condueixi cap a models de desenvolupament incloents i sostenibles.

La Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure centra la seva activitat en objectius concrets dels següents ODS


Objectiu 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats
3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro­moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Objectiu 5. Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.
5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

Objectiu 10. Reduir la desigualtat en i entre els països
10.2 INCLUSIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I POLÍTICA
D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

10.3 IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.

Objectiu 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

Objectiu 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Objectiu 13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.
13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Objectiu 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells.
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.
16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.