La Fundació La Roda, membre del Consell d’associacionisme i Voluntariat de Catalunya

05_imatge_1_3_1_3El procés de renovació de les vocalies del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya es va iniciar el passat setembre quan els membres de la CAVC es van reunir per acordar la renovació de les vocalies ocupades per entitats dels sectors ambiental, comunitari, cultural, internacional i social. Qualsevol entitat de voluntariat sense ànim de lucre que actui al territori català i tingui la seva seu registrada a Catalunya pot ocupar una d’aquestes vocalies si presenta la seva candidatura i és escollida per la resta de membres en votació.

En aquest sentit, la Fundació La Roda, juntament amb la federació d’Ateneus de Catalunya, va ser escollida per ocupar la vocalia en l’àmbit cultural. Estem molt contents i esperançadors, ja que a partir d’ara, la Roda participarà activament en l’elaboració i proposta d’informes, estudis i dictàmens respecte a les polítiques, les actuacions, els programes i els projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i voluntariat. Tenim molta feina a fer entre tots!

El primer Consell de l’Associacionisme i Voluntariat de Catalunya (CAVC) es va constituir l’11 de novembre de 2010 i és un òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat, concretament, de l’elaboració, seguiment i avaluació del Pla nacional de l’associacionisme i del voluntariat, per tal de portar a terme els programes i projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social, el procés de creixement i consolidació.