Tots fem Pla!

logo-definitiu-pnav-14-15La Fundació La Roda, com a membre del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, ha participat en l’elaboració del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015 (PNAV) que té com a objectiu respondre als reptes que s’han definit com a prioritaris per a l’enfortiment i consolidació de l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya.

L’actual Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat 2014-2015, es planteja des d’inici com una oportunitat d’avançar plegats des de tots els àmbits per afavorir aquest enfortiment i consolidació de l’associacionisme i el voluntariat i, per tant també des de l’inici, es proposa poder mostrar i explicar : què se’ns proposa, què s’està fent, què es pot fer, com es pot fer. El PNAV implica tothom en l’estratègia; tots podem fer alguna cosa, tots juguem algun paper que pot i que ha d’ajudar a fer caminar cap als reptes proposats.

La proposta del PNAV 2014-2015 combina dos grans blocs de treball:

– La sostenibilitat i el bon govern de les entitats i del sector.

– L’estratègia permanent del voluntariat.

El primer, en resposta a la situació actual, planteja el tema de la sostenibilitat de les entitats i del sector associatiu que, partint de l’evidència que cal treballar en la millora del finançament de les entitats, incorpora una mirada reptadora, que posa com a factors clau d’aquest canvi la redefinició dels principis ètics, la missió de l’entitat i la rendició de comptes, així com l’exercici de profunda transparència, entenent que el treball compartit amb la resta d’agents, tant propis com externs a l’entitat, demana aquesta exigència i indubtablement en depèn.

El segon bloc, també responent a la situació actual però amb més elements estructurals, agrupa aquells elements que compondrien el que en podríem anomenar l’estratègia permanent de voluntariat: la promoció i la formació, que configuren el model de voluntariat català, i les quals cal continuar millorant i per les que cal continuar apostant com a eines de reconeixement, millora i transformació i cohesió socials.

 

 

Consulta el web del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat